DeploymentFrameworkQlikViews fördelar med stora friheter att utveckla nya applikationer med anpassningar efter olika behov kan bli svårhanterat om man inte i ett tidigt skede standardiserar utvecklingsprocessen. Vi ser många miljöer där antalet applikationer snabbt växt och där ramverk inte satts upp i tid. Resultatet är då ofta ett svårhanterat mappsystem med versioner av applikationer och oklarheter vad som bör vara produktionssatt, vad som är privata testfiler och vad som är viktiga utvecklingsapplikationer. Arbetet att reda ut miljön kan bli tidsödande och risken finns att utvecklingsarbete går förlorat.
QlikTechs lösning på problemet är QlikView Deployment Framework (QDF). Ett verktyg med färdiga regler för Utveckling -> Test -> Godkännande -> Produktionssättning (DTAP: Develop -> Test -> Acceptance -> Production).
Ramverket är uppbyggt på ett system av containrar. Vid uppsättningen skapas mappar för administration, delade foldrar och så många avdelnings-/gruppspecifika mappar som det finns behov för.  Varje mapp innehåller allt som behövs för att skapa QlikView-applikationer. Eftersom containern innehåller all nödvändig informationen finns också möjlighet att flytta hela containern mellan datorer och servrar och möjliggöra lokalt utvecklingsarbete.  Varje container behörighetsstyrs och man kan därmed tillåta även utveckling av applikationer med en begränsad tillgång till data.

Varför ska man använda QFD?

Vi anser att det viktigaste är att ha ett tydligt ramverk som innehåller regler och standarder för all hantering av QlikView. För många företag fungerar ett egendesignat ramverk. Dock så förkortas processen att definiera och börja använda ett ramverk avsevärt om QlikTechs redan färdiga Deployment Framework används. Eftersom reglerna redan är förberedda sparas tid för utredningsarbetet som inte behöver göras från grunden.
Introduktionstiden och risken för missförstånd hos nya utvecklare/ konsulter minimeras även om man använder sig av ett gemensamt, standardiserat ramverk. Ett ramverk som dessutom ger tillgång till QlikTechs egna Best Practice.
QlikTech gör en gedigen satsning på QDF och på funktioner kopplat till det. I horisonten kan vi se flera standardiserade skript och nya funktioner som exempelvis datum- och tidshantering. QDF förenklar dessutom återanvändning av redan färdigutvecklade variabler och skript.
Läs QlikTechs egna introduktion på QlikTech Business Discovery Blog.
Hur ser det ut på ditt företag? Finns ett tydligt ramverk för QlikView-utveckling och kan alla följa det? Om du vill veta mer om QlikView Deployment Framework, kontakta gärna Therese Erhard eller Lars-Olof Hansson.