Svårt att lageravstämma

Stora Enso Skoghall lagerhåller ca 100,000 kartongrullar på ca 40 olika lagerhus runtom i världen. Periodvis skall dessa lager kontrolleras och stämmas av för att i periodboksluten kunna redovisa korrekta lagervärden. Arbetet med att stämma av lagren skedde genom att begära in listor på respektive lagerhus lagersituation, vilket sedan manuellt matades in och jämfördes mot de interna uppgifter Stora Enso Skoghall hade i sitt affärssystem. Stora Enso Skoghall upplevde själva, kombinerat med krav från företagets revisorer, att arbetet med att stämma av företagets lager tog för lång tid, hade bristande kvalitet samt innehöll för många felkällor.

Automatisering gav effekt

Tillsammans med den personal hos Stora Enso Skoghall som hanterade lageravstämningen analyserade Elvenite dåvarande arbetssätt för att få ett grepp om förutsättningarna och möjligheter till förbättringar. Detta förarbete resulterade i en kravspecifikation för ett nytt IT-stöd som skulle underlätta arbetet. Utifrån kravspecifikationen designades och utvecklades en IT-applikation kallad Stock. Med hjälp av Stock sker nu samma lageravstämningsprocedur, fast automatiserat; all manuell inmatning är borttagen och informationen läses in via fil och avstämningen görs till stora delar maskinellt.

Mindre tid, bättre kvalitet

Tack vare applikationen Stock utför idag Stora Enso Skoghall avstämningsarbetet på en månads tid istället för fyra, som var fallet tidigare. Utöver detta har kvaliteten på indata från lagerhusen liksom kvaliteten på avstämningen ökat avsevärt. Detta innebär att revisorer, ekonomiavdelningen samt marknadsavdelningen numera får snabbare återkoppling på lagerbehållningen och med högre precision. Detta i sin tur leder till minskad kapitalbindning och ökad möjlighet till lönsamma affärer.

SE_Color_Standard_8344_6

OM Stora Enso

  • Stora Enso Skoghall är en av världens ledande producenter av kartong, främst för livsmedelsförpackningar.
  • Produkterna säljs till marknader över hela världen och årligen produceras över 700,000 ton kartong där ca 85% exporteras.
  • Stora Enso Skoghall ingår i den finskägda koncernen Stora Enso och huvudkontoret ligger i Helsingfors, Finland.