Vi har tidigare berättat om vårt arbete hos Marine Harvest i och med deras uppgraderingar till Infor M3. Den här gången är det dags att berätta om uppgraderingen i deras största verksamhet, nämligen den norska.

Men först backar vi bandet lite. Vilka är Marine Harvest? Hur ser deras vardag ut? Vad gör vi för att underlätta och effektivisera deras arbete? Låt oss försöka, på ett lättöverskådligt sätt, beskriva en ganska så komplex supply chain och ett omfattande projekt.

MARINE HARVEST

Marine Harvest är ett av världens största fiskföretag och är världens största producent av odlad atlantlax. Företaget sysselsätter 11 715 personer och finns representerade i 23 länder. Marine Harvest levererar lax och skaldjur till mer än 70 marknader runt om i världen. 2015 uppgick laxproduktionen till 430 000 ton.
Marine Harvest har en helintegrerad försörjningskedja, från foderproduktion till vidareförädling.

lax.1

ARBETSPROCESSER OCH LAXENS LIVSCYKEL

Laxodlingen imiterar stadier som bidrar till laxens utveckling. Illustrationen ovan visar processen från ägg, yngel och smolt till lax. Det tar två till tre år från kläckning av ägg till den färdiga, ätbara laxen.
lax.2
Rommen utvecklas i en inkubatortank fylld av sötvatten. Äggen kläcks till små yngel. Fisken lever sedan i sötvatten tills de är ca. 60-100 gram. De sista två månaderna anpassas fiskarna/ynglen till ett liv i havet.
lax.3
Under transporten ökar saltvattenhalten gradvis för att förbereda fisken för livet i havet. Fisken genomgår sedan en fysiologisk förändring som gör det möjligt att gå från sötvatten till saltvatten och bli unga vuxna laxar.
lax.4
När laxen har nått en vikt på mellan 4,5 och 5,5 kg är den klar för slakt. Detta sker i moderna fabriker med höga krav på hygien och kvalitet. Fisken transporteras till kunder över hela världen och högsta prioritet är alltid att bevara färskhet och kvalitet samt att begränsa transporttiden.

HUR KOMMER ELVENITE IN I BILDEN?

I projektet med att uppgradera Marine Harvest affärssystem till Infor M3 har Elvenite haft en tongivade roll. En stor del av arbetet har varit fokuserat på sälj, logistik, produktion och integration mot fabrikssystem. Vi har också haft andra konsulter involverade i projektet som arbetat med affärsanalys och visualisering av data, detta genom diverse QlikView-lösningar.
Den senaste utrullningen skedde alltså i Norge, koncernens klart största verksamhet med sina fem packerier. Projektet har pågått sedan februari 2015 och hade en mycket lyckad driftsstart vid årsskiftet. Alla fem fabriker är nu i full drift och störningarna i produktion och logistik har varit minimal.

– Genom vårt omfattande åtagande hos Marine Harvest stärker Elvenite sin position som ledande leverantör av kvalificerade lösningar till livsmedelsindustrin i allmänhet och aquakulturindustrin i synnerhet, säger Johan Gotting, VD på Elvenite.

HUR GÖR VI DET LITE BÄTTRE FÖR MARINE HARVEST?

Genom uppdateringar av affärssystem ska Marine Harvest kunna sköta det dagliga arbetet i ett verktyg som mer speglar den fysiska processen. Bättre funktionalitet, planering och integration mot affärssystemet ska göra arbetet enklare och effektivare.
Bland annat har vi bidragit till dessa åtgärder:

  • Helt nya planeringsfunktioner i M3 som interaktivt matchar planerad skörd av fisk med behovsbilden.
  • En ny integration mot produktionssystemen på varje fabrik med möjlighet till återkoppling av prognos mot M3.
  • Genomgång av hela logistikprocessen för att spegla de fysiska flödet.

– Insatserna och kompetensen i nyckelresurserna från Elvenite blev en av flera viktiga framgångsfaktorer i vårt projekt, säger Arnt Mjøen, IT-manager Operations Norway, Marine Harvest ASA.