DIGITALISERING OCH HÅLLBARHET:
SÅ PÅVERKAS DEN SVENSKA LIVSMEDELSINDUSTRINS FRAMTID

Vi frågade livsmedelsindustrin om deras största utmaningar. Med den pågående digitaliseringen och de växande miljöbekymren står livsmedelssektorn inför unika utmaningar och möjligheter. I vår undersökning svarar inflytelserika företag inom den svenska livsmedelsindustrin på frågor om bland annat digitalisering, data och AI.

Vilka är de största utmaningarna som livsmedelsindustrin nu står inför?​

 

Klimatförändringar

Den globala miljökrisen påverkar råvaruförsörjning och ställer krav på att industrin anpassar sig.

Digitalisering

Många nämner utmaningar kopplade till digitalisering, särskilt när det gäller kompetensförsörjning och effektivisering av processer. I ljuset av Livsmedelsföretagens rapport om kompetensbrist är det tydligt att branschen kämpar med att hitta rätt talanger för att leda digitala initiativ.

Politik och ekonomi

Inflation, brist på politiskt stöd och konkurrenskraft i primärledet lyfts fram av flera respondenter.

Säkerhet och hållbarhet

Livsmedelsindustrin kämpar med att kombinera ökad livsmedelssäkerhet med hållbarhet, samtidigt som konsumentkostnaderna inte ska stiga. En övergång till en hållbar diet kräver faktabaserade modeller, politiska initiativ och lagkrav. Med förändringstakten som ständigt ökar, blir snabb anpassning och proaktivitet avgörande, allt medan vi siktar på genuint positiva miljöpåverkan.

digital livsmedelsindustri talang kompetens

”Livsmedelsbranschen kämpar med att hitta rätt talanger för att leda digitala initiativ”

Vilka är de största utmaningarna som din organisation står inför?​

 

Digitalisering

Flera nämner den digitala transformationen som central, speciellt när det gäller att effektivera processer och planera produktion.

Internationell tillväxt

Expansion till nya marknader medför utmaningar, inklusive att navigera genom EU:s nya direktiv. Dessa direktiv, som det om avskogning, kan innebära ökade kostnader och kräver ytterligare resurser för effektiv hantering.

Kapacitets- och kompetensproblem

Flera företag nämner behovet av kompetens inom digitalisering och teknik. Denna insikt sammanfaller med Livsmedelsföretagens tidigare nämnda rapport där 94% av företagen inom den svenska livsmedelsindustrin upplever en kompetensbrist. Utmaningen att hitta och rekrytera rätt medarbetare kan påverka företagens förmåga att dra nytta av digitala möjligheter.

digitalisering livsmedelsproduktion

”Effektivisering av processer och planering av produktion
med hjälp av digitalisering är en central utmaning för många företag”

I vilka utmaningar ser du att AI skulle kunna stötta organisationen?

 

Baserat på svaren från respondenterna kan vi urskilja flera centrala områden där AI har potential att erbjuda stöd.

Informationshantering och prognostisering

Många respondenter ser AI som ett verktyg för att bearbeta stora datamängder och snabbt extrahera viktig information. Denna kapacitet ses inte bara som ett sätt att övervaka nuvarande tillstånd, utan också som ett kritiskt verktyg för att prognostisera framtida trender, vilket direkt påverkar produktionsplanering och strategiskt beslutsfattande.

Utvecklingsstöd och produktionsplanering

AI:s roll i forskning och utveckling betonas av många. Den kan identifiera nya innovationer och bistå i produktionsplanering. Dessutom kan AI genom dataanalys effektivisera underhållsarbetet av produktionsutrustning, och förebygga problem innan de uppstår.

Administration och effektivisering

För många företag representerar AI en möjlighet att skära ner på tidkrävande administrativa uppgifter och fokusera på kärnverksamheten. AI kan även identifiera ineffektiviteter och föreslå optimeringsåtgärder.

Spårbarhet, hållbarhet och värdekedjan

Många inom livsmedelssektorn ser en stark potential i AI när det gäller att förbättra produktspårbarhet och hållbarhetsinsatser. Genom att analysera data genom hela produktionskedjan kan AI ge djupare insikter, vilket möjliggör bättre beslut inom dessa kritiska områden.

digitalisering livsmedelsproduktion

”AI målas upp som ett kritiskt verktyg för att prognostisera framtida trender,
vilket direkt påverkar produktionsplanering och strategiskt beslutsfattande”

Vilken data är viktig att få kontroll på, för att stötta din organisation i era utmaningar?

 

Produktdata och konsumentpreferenser

Många företag inom livsmedelssektorn understryker betydelsen av att förstå konsumenternas preferenser. Genom att sätta ljus på hur olika smaker eller produkter tas emot av kunder, och kombinera detta med produktions- och kvalitetsdata, kan företag optimera sitt sortiment och säkerställa att de erbjuder det som marknaden efterfrågar.

Logistik och försörjningskedja

En del respondenter lyfter fram vikten av realtidsdata på containerflöden och andra logistiska parametrar. Sammansmältningen av denna information med historisk försäljningsdata och försäljningsprognoser blir en central komponent för att finjustera produktions- och distributionsstrategier.

Datahantering och integration

Det finns en klar indikation på att företagen ser behovet av att förbättra datahanteringen. Genom att koppla ihop information från olika källor, som leverantörsdata, kunddata och företagets eget ERP, kan dolda insikter avslöjas som annars skulle förbli oupptäckta.

Hållbarhet och miljödata

Hållbarhet framträder tydligt i svaren. Respondenterna betonar vikten av att förstå och minimera sin miljöpåverkan, och att kunna jämföra data kring miljöbelastningar från olika råvaror och produkter.

hållbarhet

”Respondenterna betonar vikten av att med hjälp av data förstå och minimera sin miljöpåverkan”

Varför är just denna data viktig?

Hållbarhet och värdekedja

Flera respondenter betonar vikten av data för att säkra en hållbar värdekedja och för att röra sig mot en grönare livsmedelskedja. Genom detta kan företag optimera processer samtidigt som de behåller eller förbättrar hållbarhetsmålen.

Prognostisering och effektivitet

Bättre prognoser, särskilt för produkter med oregelbunden försäljning, kan leda till minskat svinn och förbättrad leveranssäkerhet. Data hjälper även företag att ständigt förbättra sin produktionseffektivitet.

Grund för avancerad teknik

För att dra full nytta av teknik som AI behövs en robust databas. Med rätt data kan företag identifiera och förstå mönster, vilket kan vara kritiskt för snabbare processer som ”order to cash”.

Rapportering och efterlevnad

Vissa respondenter framhäver rapporteringskrav som en drivkraft för att samla och analysera data.

hållbarhet

”Bättre prognoser, särskilt för produkter med oregelbunden försäljning,
kan leda till minskat svinn och förbättrad leveranssäkerhet.”

Var finns denna data idag?

Internt hos företagen

Många respondenter betonar att en väsentlig mängd nödvändig data redan finns inom företagets system, som ERP- och MES-system. Trots tillgängligheten uttrycker flera ett behov av att processa och modellera datan för optimal användning. Som en respondent uttryckte det: ”Vi har mycket data idag, men vi behöver begrepps- och informationsmodellera den”.

Externa aktörer

För specifika datakategorier, såsom containerdata, kan informationen finnas hos tredjepartsleverantörer eller shippingbolag.

Utspridda källor

Vissa datatyper, som information på gårdsnivå eller jämförbar data kring livsmedel, är ofta utspridda över flera plattformar och kan sakna objektivitet, vilket gör det svårt att samla och jämföra.

Sammanfattning

Livsmedelsindustrins framtid ligger i korsningen mellan digitalisering och hållbarhet. Medan utmaningarna är tydliga – från klimatförändringar och kompetensbrist till internationell expansion – är möjligheterna med rätt tillvägagångssätt ännu större.

AI, med dess kapacitet att bearbeta och analysera enorma mängder data, framstår som en lösning som kan hjälpa till att adressera många av dessa utmaningar. Genom att säkra relevanta datakällor, både internt och externt, kan företag inom livsmedelssektorn få en djupare insikt i konsumentbeteende, effektivisera sina processer, optimera logistiken och främja hållbarhet.

Framtidens livsmedelsindustri kommer inte bara att vara mer digitaliserad utan också mer anpassningsbar och hållbar, och genom samarbete och innovation kommer branschen att fortsätta att växa och blomstra.

NYHETER. INSIKTER. KÄRLEK.

Elvenite hållbarhetsrapport 2023

Elvenite hållbarhetsrapport 2023

Elvenite hållbarhetsrapport 2023Vi är stolta att presentera Elvenites hållbarhetsrapport för 2023! Under året har vi fokuserat på att förbättra resursanvändningen och minska avfall inom livsmedelsindustrin med hjälp av lösningar som AI-driven utsädesbehandling och...

läs mer
AI-assistenter i framkant: Googles Project Astra

AI-assistenter i framkant: Googles Project Astra

AI-assistenter i framkant: Googles Project AstraGoogles Project Astra, omdefinierar hur vi interagerar med teknik både i personliga och professionella sammanhang. Dessa innovationer förbättrar inte bara våra interaktioner med AI utan integrerar även AI djupt i våra...

läs mer
Budgetera AI: En praktisk guide för CFO:er

Budgetera AI: En praktisk guide för CFO:er

Budgetera AI: En praktisk guide för CFO:erAI kan vara en riktig game-changer för företag som vill förbättra effektiviteten och förnya sina tjänster. Men att hantera de ekonomiska aspekterna av AI kan vara knepigt för många CFO:er. Den här guiden ger tydliga steg för...

läs mer