Titt som tätt dyker det upp en revolutionerande produkt som förändrar allt.

När Steve Jobs presenterade den första iPhonen 2007 sa han att:

”Problemet med smartphones är att de inte är så smarta. Och de är väldigt komplicerade”.

Har du någonsin haft en Nokia 9000-communicator eller en Ericsson GS 88, vet du att han hade rätt. De hade små bäbis-knappar och en penna som försvann hela tiden.

Infor M3 klarar allt

Enligt Erik Gustafsson, innovationschef på Elvenite, kan affärssystem som Infor M3 göra så gott som allt. De låter dig styra varje tänkbar process som finns i de allra största företagen.

Men all den kontrollen har ett högt pris.

Affärssystemens brister

Affärssystem lider nämligen av samma brister som förhistoriska smartphones gjorde. De är mer fokuserade på funktioner än användargränssnitt.

De är alltför komplicerade och kräver en massa klick för att utföra de mest grundläggande sysslorna. Användarna har svårt att förstå gränssnittet.

Och ett användargränssnitt är precis som skämt – om du måste förklara det är det inte särskilt bra.

Ville förbättra användarvänligheten

Så Erik och hans team började arbeta på en lösning.

De ville skapa en produkt som förbättrar användarvänligheten för affärssystem. En add-on som går blixtsnabbt att bygga och är enkel att använda, utan att offra någon funktionalitet. Som automatiserar manuellt arbete, sparar tid, resurser och i slutändan miljön.

Det de byggde är ren poesi.

Effektiviserar varje arbetsflöde

Med enbart webbstandarder och öppen källkod skapade de ett verktyg för app-utveckling som är extremt anpassningsbart.

På nolltid kan vi bygga appar som effektiviserar arbetsflödet för vilken arbetsuppgift som helst.

Allt onödigt plockas bort.

Du kan läsa och redigera alla din data från en och samma vy. Du behöver inte hoppa mellan program och appar längre. Verktyget automatiserar till och med skapandet av ett välbekant ux.

Arbeta effektivare

Vi kallar det MPOW3R, eftersom det ger dig möjlighet att arbeta mer effektivt.

Och det ger oss möjlighet att utveckla appar och nya funktioner på en bråkdel av tiden det tar att bygga vanliga appar.

Hämtar data automatiskt

MPOW3R kan konfigureras för att automatiskt hämta data från alla delar av M3 och externa system.

All data är sökbar, sorterbar och filtrerbar.

Vi tror att det här kommer förändra ditt sätt att arbeta.

Ger dig fullständig kontroll

För första gången sedan affärssystemen uppfanns kan du få fullständig kontroll över alla dess funktioner tack vare ett intuitivt och lättnavigerat gränssnitt.

Så du kan få mer gjort med färre klick.

Fler inlägg om affärssystem

Every once in a while a revolutionary product comes along that changes everything.

When Steve Jobs announced the first iPhone in 2007 he said ”The problem with smartphones is that they are not that smart. And they are really complicated”.

If you ever had an old Nokia 9000 communicator or an Ericsson GS 88, you know he was right. They had tiny baby-buttons and a stylus pencil that kept disappearing.

ERP:s are almost omnipotent

According to Erik Gustafsson, Chief of Innovation at Elvenite, ERP systems like Infor M3 are almost omnipotent. The benefit is that they let you control every conceivable process that goes on in the largest of corporations.

But all that control comes at a high price.

Flaws of ERP:s

ERPs suffer from the same flaws that prehistoric smartphones did. They are more focused on function than user interface. The end result is an over-complicated system that require a bunch of clicks, just to get the basic stuff done.

People have a hard time understanding the interface.

And a user interface is just like a joke – if you have to explain it, it’s not very good.

Wanted to improve usability

So Erik and his team started working on a solution.

They wanted to make a product that improves the usability of ERP systems. An add-on that is lightning fast to build, and easy to use, without sacrificing any of the features.

One that automates manual labour, saves time, resources and ultimately the environment.

What they came up with is pure poetry.

Streamline any workflow

Using only web standards and open source software they created a toolbox for app-development that is highly adaptable.

Enabling us to build apps that streamline any workflow to fit a specific task. Anything unnecessary is stripped away.

You can edit all your essential data from one and the same view.

Jumping between programs and apps is not needed any more. It even automates the creation of a familiar ux.

Work more efficiently

We call it MPOW3R, because it empowers you to work more efficiently.

It also empowers us to develop apps and new functionalities in a fraction of the time it takes to build regular apps.

Retrieves data automatically

MPOW3R can be configured to automatically retrieve data from every corner of M3 and external systems. All data is searchable, sortable and filterable (is that even a word?).

We think it’s really going to change the way you work.

Intuitive and easy to navigate

Because for the first time since ERPs entered the market, all that control is carefully arranged to be intuitive and easy to navigate.

So you can get more done, with fewer clicks.